COVID-19 odmrożenie terminów procesowych.

Co jeśli uchybiłeś terminowi? Czy jest szansa na realizację nałożonego na Ciebie obowiązku i uniknięcie negatywnych konsekwencji ? Czy możesz jeszcze skorzystać z przysługujących Ci środków zaskarżenia? Radca prawy Kancelarii Mohylak w Wejherowie wyjaśnia.

Na mocy art. 46 pkt 20 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) z dniem 16.05.2020 r. uchylony został art. 15zzs ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)

Uchylony przepis przewidywał wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, terminy procesowe i sądowe, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ustawy zmienianej, rozpoczęły swój bieg, a te, które uległy zawieszeniu na podstawie tego przepisu –zaczęły biec dalej (art. 68 ust. 6 i 7 ustawy zmieniającej).

COVID-19 odmrożenie terminów procesowych. Uchybienie terminowi i jego konsekwencje.

Jeśli prowadzisz spór sądowy jako strona czy to występująca jako powód czy też jako pozwany możesz zostać zobowiązany przez Sąd bądź ustawodawcę do dokonania określonych czynności procesowych w konkretnych terminach. Tytułem przykładu warto wskazać, że Sąd może Cię zobowiązać do ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej, wniesienie odpowiedzi na pozew czy też złożenia zastrzeżeń do opinii biegłego.

Gdy występujesz w procesie w charakterze strony przysługują Ci także określone uprawnienia. Masz np. prawo do zaskarżania rozstrzygnięć Sądu poprzez wniesienie zażalenia czy apelacji. „Zamrożenie terminów” w związku z COVID-19, a następnie ich „odmrożenie” w wielu przypadkach mogło skutkować tym, że nie dokonałeś czynności w terminie. Mogło się okazać, że „zamrożenie terminów” o których mowa w ustawie nie dotyczyło Twojej sprawy.

Jakie mogą być tego skutki? Zgodnie z art. 167 kpc czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Co to oznacza, że czynność jest bezskuteczna? Mimo tego, że zostanie przez Ciebie dokonana nie wywoła żadnego skutku. Możesz zatem stracić prawo do zajęcia stanowiska w sprawie czy też orzeczenie, które zamierzałeś zaskarżyć stało się prawomocne.

COVID-19 odmrożenie terminów procesowych. Przywrócenie terminu – wymogi.

Czy to, że uchybiłeś terminowi oznacza, że nie można już nic zrobić, że nie można uniknąć negatywnych konsekwencji? Nic bardziej mylnego. Radcy prawni Kancelarii Mohylak wskazują, iż zgodnie z art. 168 § 1 kpc jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze strona musi wykazać, że nie zawiniła w tym, że czynność prawna nie została dokonana w terminie.

Po drugie niedokonanie czynności musi wiązać się dla strony z negatywnymi konsekwencjami. Po trzecie konieczny jest wniosek – Sąd nie działa tu z urzędu, musisz wykazać inicjatywę oraz konieczne jest dokonanie czynności, której uchybiłeś. Ustawodawca przewidział, że wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Termin jest dość krótki dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto zasięgnąć porady radcy prawnego.

Radca prawny w Wejherowie po dokładnym przeanalizowaniu Twojej sprawy będzie w stanie ocenić czy stan faktyczny sprawy pozwala na złożenie takiego wniosku. Podkreślenia wymaga fakt, że po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Kiedy nie można przywrócić terminu?

Zgodnie z art. 170 kpc niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Wniosek o przywrócenie terminu – co dalej?

Jeżeli Twój wniosek będzie spóźniony lub niedopuszczalny Sąd go odrzuci. Warto podkreślić także, że zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Nie oznacza to jednak, że Sąd nie może skorzystać z takiej możliwości. Sąd może, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. W przypadku uwzględnienia wniosku może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego czy „zamrożenie terminów” dotyczyło Twojej sprawy, jeśli uchybiłeś terminowi i obawiasz się negatywnych konsekwencji, warto zasięgnąć porady profesjonalistów. Radca prawny wejherowo sobieskiego po przeanalizowaniu Twojej sprawy zaproponuje najlepsze rozwiązanie i wyjaśni szczegółowo Twoją sytuację prawną.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​