Podział majątku – majątek wspólny a osobisty

Podział majątku to bardzo często nieodłączny element rozwodu. Należy pamiętać, że sam proces obejmuje wyłącznie dobra, które zostały zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa. Czym różni się majątek wspólny od osobistego i w jaki sposób rozdziela się mienie należące do partnerów? Podpowiadamy!

Na czym polega podział majątku?

Podział majątku, podobnie jak i sam rozwód, to często proces skomplikowany i bolesny dla obu stron. W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie podpisano intercyzy, powstaje wspólnota majątkowa – od tej chwili wszystkie nabyte dobra, w tym między innymi mieszkanie, samochód, oszczędności czy po prostu dochody z działalności gospodarczej należą do obojga małżonków.

Podział majątku odbywa się dopiero po uzyskaniu rozwodu lub separacji, czyli w sytuacjach, w których ustaje małżeńska wspólność majątkowa. Podobnie jest w przypadku ubezwłasnowolnienia jednego z partnerów, jego śmierci lub upadłości. Oczywiście, istnieje możliwość przeprowadzenia go w trakcie trwania małżeństwa, jednak konieczne jest do tego uprzednie ustanowienie rozdzielności majątkowej.

W przypadku złożenia pozwu o rozwód lub separacji podział majątku odbywa się na podstawie umowy pisemnej. Strony wspólnie rozdzielają w niej ruchomości i prawa majątkowe. Gdy jednak partnerzy nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest złożenie wniosku. Co istotne, można zrobić to nawet kilka lat po zakończeniu małżeństwa. W takich sytuacjach podział obejmuje wyłącznie majątek wspólny. Ten osobisty nadal pozostaje własnością jednej ze stron.

Podział majątku – majątek wspólny a osobisty

Majątek wspólny a osobisty

Majątek wspólny obejmuje wszystkie przedmioty nabyte przez strony po powstaniu wspólności majątkowej. W świetle polskiego prawa są to między innymi: środki zgromadzone na funduszach emerytalnych i rachunkach otwartych, wynagrodzenie za pracę lub dochody z działalności każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego i osobistego partnerów.

Z kolei majątek osobisty obejmuje wszelkie przedmioty i dobra, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis oraz uzyskane z tytułu odszkodowania bądź nagrody za osobiste osiągnięcia. Podobnie jest w przypadku praw autorskich i pokrewnych oraz praw niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.

Podział majątku wspólnego

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie i braku rozdzielczości konieczny jest podział majątku wspólnego. Możemy wyróżnić dwa sposoby jego przeprowadzenia. Pierwszym i najprostszym z nich jest oczywiście wspólne dojście do porozumienia przez partnerów, którzy w drodze umowy dzielą się zgromadzonymi dobrami. Druga możliwość to oddanie tej decyzji Sądowi, który przeprowadza właściwe postępowanie w trakcie sprawy rozwodowej lub po jej zakończeniu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

W przypadku złożenia wniosku do Sądu sprawa może zakończyć się na trzy następujące sposoby:

  • równe rozdzielenie wspólnego mienia pomiędzy małżonkami,
  • przyznanie majątku tylko jednemu z partnerów (wiąże się to z koniecznością spłaty drugiego z nich),
  • zarządzenie sprzedaży majątku i podziału pieniędzy.

Potrzebują Państwo pomocy w sprawie podziału majątku? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni w Gdyni i Wejherowie!

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​