Choroba alkoholowa, a wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Do naszych Kancelarii trafia coraz więcej klientów, którzy przed złożeniem pozwu o rozwód, analizują sprawę pod kątem tego jaka przyczyna może uzasadniać winę współmałżonka w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jedną z takich przyczyn jest choroba alkoholowa współmałżonka. Kiedy chorob alkoholowa będzie traktowana jako przejaw winy w rozkładzie małżeństwa? Jak udowodnić, że  choroba alkoholowa współmałżonka wpłynęła na życie małżonków? – specjaliści Kancelarii Mohylak radzą.

Trwałość i zupełność w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Przypomnijmy, zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.r.o. jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia każdy z nich może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Zupełny rozkład pożycia, zgodnie z jednolitą linią orzecznictwa i stanowiskiem powszechnie przyjmowanym w doktrynie, następuje wówczas, gdy ustaną szczególne więzi łączące małżonków w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Natomiast rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, gdy ocena oparta na doświadczeniu życiowym pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi (wytyczne Sądu Najwyższego z 1955 r., orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 1952 r., C 1702/51 i z dnia 13 stycznia 1953 r., C 1631/52).

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Odpowiedzialność małżonków

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 k.r.o. sąd zobligowany jest do ustalenia, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Orzekając w przedmiocie winy, sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy.

Wskazówką dla określenia obowiązków małżeńskich jest art. 23 k.r.o., z którego wynika, iż małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie oraz, że są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu.

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Choroba alkoholowa, a rozwód.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na to, że nadużywanie alkoholu stanowi przyczynę dopuszczenia się zniewag słownych oraz naruszeń nietykalności współmałżonka (z uzasad. wyr. SN z 6.5.1997 r., I CKN 86/97, Legalis). W orzecznictwie podkreśla się też, iż niejednokrotnie dochodzi do nieuzasadnionych zarzutów pod adresem współmałżonka, np. urojonych zdrad małżeńskich (z uzasad. wyr. SA w Katowicach z 25.2.1998 r., I ACA 729/97, OSA 1998, Nr 11–12, poz. 49; z uzasad. wyr. SA w Poznaniu z 10.2.2004 r., I ACA 1422/03, Wok. 2005, Nr 2, s. 46). Nadużywanie alkoholu, naruszanie nietykalności cielesnej drugiego współmałżonka oraz psychiczne znęcanie się nad nim, jako niewątpliwe naruszenie obowiązków małżeńskich, stanowi uzasadnioną podstawę do przyjęcia wyłącznej winy rozkładu pożycia małżeńskiego (art. 57 § 1 KRO) (z uzasad. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 lipca 1999 r. II CKN 417/98).

Wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Postępowanie dowodowe

W jakim sposób udowodnić zatem, że to choroba alkoholowa współmałżonka była przyczyną rozstania stron?

Warto przedłożyć nagrania, zdjęcia, korespondencję sms, email, która to potwierdzi. Jeśli współmałżonek był leczony odwykowo albo wymagał hospitalizacji warto przedłożyć dokumentację potwierdzającą takie zdarzenia albo zawnioskować aby Sąd wystąpił do właściwej placówki o taką dokumentację. Warto zawnioskować także dowód z przesłuchania świadków, którzy byli świadkami niewłaściwych zachowań uzależnionego.

O analizę sprawy najlepiej zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Mohylak doradzą, sporządza niezbędne pisma i przeprowadzą przez całe postępowanie.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​