Zatrzymanie prawa jazdy. Co zrobić? Adwokat w Gdyni radzi i wyjaśnia.

Jedną z bardziej dotkliwych sankcji, którą organy mogą nakładać na kierujących pojazdami jest zatrzymanie prawa jazdy. Ustawodawca w ustawie Prawo o ruchu drogowym szczegółowo wskazał na przypadki gdy organ ma możliwość zastosowania właśnie takiej sankcji. Co jeśli byłeś uczestnikiem zdarzenia i policjant zatrzymał Twoje prawo jazdy? Jakie masz prawa? Adwokat w Gdyni radzi.

Zatrzymanie prawa jazdy – podstawa prawna.

Art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym w szczegółowy sposób opisuje przypadki, w których policjant jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy. Ustawodawca przewidział m.in., że policjant jest uprawniony do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w sytuacji, gdy:

  • istnieje uzasadnione podejrzenie o prowadzeniu pojazdu przez kierowcę pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości pod wpływem innych środków;
  • dokument prawa jazdy znajduje się w stanie zniszczenia, które uniemożliwia odczytanie danych;
  • istnieje podejrzenie o sfałszowaniu dokumentu;
  • upłynął termin ważności dokumentu;
  • w stosunku do właściciela dokumentu zostało wydane postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy;
  • w stosunku do kierującego pojazdem został wydany zakaz prowadzenia pojazdów;
  • została wydana decyzja o cofnięciu prawa jazdy;
  • kierujący pojazdem przekroczył liczbę 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;
  • kierujący pojazdem przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w ciągu 1 roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy.

Ponadto ustawodawca przewidział fakultatywną możliwość zatrzymania prawa jazdy przez policjanta bądź inną, uprawnioną do tej czynności osobę, jeśli istnieje podejrzenie, iż kierujący pojazdem mógł popełnić przestępstwo bądź wykroczenie, które może skutkować otrzymaniem zakazu prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy – organy i terminy

Podkreślenia wymaga fakt, że policjant jest uprawniony wyłącznie do faktycznego odebrania kierującemu pojazdem dokumentu prawa jazdy. Policjant nie wydaje postanowienia. Decyzja w przedmiocie zatrzymania lub zwrotu dokumentu może być podjęta wyłącznie przez Sąd bądź Prokuratora w zależności od tego z jaką sprawy mamy do czynienia.

Policjant, który zatrzymuje Twoje prawo jazdy ma jednak obowiązek wydania pokwitowania. Takie pokwitowanie uprawnia Cię do prowadzenia pojazdu nie dłużej niż 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy. Następnie policjant przekazuje dokument właściwemu organowi w ciągu 7 dni od daty jego faktycznego odebrania. Właściwy organ tj. Prokurator lub Sąd ma 14 dni na wydanie postanowienia.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości do 50km/h w terenie zabudowanym, policjant w ciągu 7 dni przekazuje dokument staroście, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, który organ jest właściwy do podjęcia decyzji w zakresie Twojego prawa jazdy warto zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej adwokata.

Zatrzymanie prawa jazdy – odwołanie

Na postanowienie Sądu lub Prokuratora w przedmiocie zatrzymania dokumentu prawa jazdy przysługuje Ci zażalenie. Zażalenie może wnieść sam kierujący lub umocowany przez niego adwokat.Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zatrzymanie prawa jazdy. Co warto wskazać w treści zażalenia?

Przede wszystkim warto uzasadnić swoje stanowisko. Można odnieść się do oceny stopnia szkodliwości społecznej popełnionego czynu, do oceny stopnia zawinienia kierowcy wobec popełnionego czynu, czy też do oceny warunków osobistych oraz właściwości kierowcy, jak również jego dotychczasowego sposobu życia. W uzasadnieniu można powołać się także na ewentualne konsekwencje zarówno dla kierowcy, jak i jego rodziny wynikające z utrzymania decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy.

Jeśli decyzja co do zatrzymania prawa jazdy została wydana przez starostę, przysługuje Ci prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni. Organem rozpoznającym odwołanie jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Organ rozpoznający odwołanie może podjąć decyzję o zmianie zaskarżonej decyzji czyli dokonać zwrotu dokumentu bądź utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy.

Jeżeli Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane warto zasięgnąć porady specjalistów. Nasz adwokat w Gdyni, specjalista prawa karnego, dokona analizy Twojej sprawy i omówi przysługujące Ci środki zaskarżenia oraz strategię procesową.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​