Przymusowe leczenie współmałżonka alkoholika

Przymusowe leczenie współmałżonka alkoholika

Coraz więcej klientów Kancelarii boryka się z choroba alkoholową żony czy męża. Czy współmałżonek może podjąć jakiekolwiek działania? Czy taką osobę można zmusić do leczenia? Do kogo należy złożyć wniosek? – specjaliści Kancelarii Mohylak radzą.

Przymusowe leczenie współmałżonka alkoholika. Kto może być poddany przymusowemu leczeniu?

Rozwiązaniem dla takich klientów jest przymusowe leczenie odwykowe uregulowane w ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Leczeniu przymusowemu może być poddana osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nadużywa alkoholu (jest od niego uzależniona) i sama nie chce poddać się leczeniu. Ponadto taka osoba, w związku z nadużywaniem alkoholu, musi:

  • doprowadza do rozkładu życia rodzinnego,
  • uchylać się od pracy,
  • powoduje demoralizację nieletnich,
  • systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

Jeśli osoba uzależniona nie doprowadza do takich zachowań, nie będzie możliwości skierowania go na przymusowe leczenie odwykowe. 

Przymusowe leczenie współmałżonka alkoholika. Wszczęcie procedury leczenia odwykowego

Osoba, która nadużywa alkoholu może być skierowana na badanie przez biegłego w celu ustalenia, czy jest uzależniona od alkoholu oraz celem przepisania rodzaju i sposobu leczenia odwykowego. Leczenie takie może mieć charakter ambulatoryjny ( a więc pacjent otrzymuje leki i zgłasza się do kontroli lekarskiej w określonym czasie) dodatkowo może zostać skierowany np. na grupę terapeutyczną, czy wreszcie skierowany do zamkniętego zakładu.

Wniosek o zbadanie przez biegłego wystawia gminna komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, która ma zostać zbadana. Komisja inicjuje postępowanie na wniosek uzależnionego bądź jego rodziny. Jeśli komisja uzna, że są wystarczające przesłanki do skierowania na badanie przez biegłego, wówczas skieruje taki wniosek. O ile biegły może wypowiedzieć się o konieczności leczenia niestacjonarnego, tak tylko sąd może nakazać leczenie w zamkniętym zakładzie odwykowym.

Gminna komisja alkoholowa może wystąpić do sądu z wnioskiem o leczenie odwykowe w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego. Wniosek do sądu może skierować także prokurator. Rodzina osoby uzależnionej nie może samodzielnie skierować wniosku do sądu, jednak może w tej kwestii kontaktować się z prokuratorem lub gminną komisją alkoholową, jako podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku do sądu.

Postępowanie dowodowe

Dowodami, które mogą stanowić okoliczności przemawiające za przymusowym leczeniem uzależnionego są:

  • zeznania świadków – rodziny, znajomych na okoliczność doprowadzania do rozkładu pożycia małżeńskiego przez uzależnionego małżonka, uchylania się od pracy czy demoralizacji nieletnich;
  • notatki urzędowe z interwencji Policji / dzielnicowego wskazujące na agresywne zachowanie się uzależnionego małżonka, zakłócanie przez niego porządku publicznego;
  • akta sprawy postępowania karnego w przypadku, gdy alkoholik stosuje przemoc w rodzinie;
  • notatki z izb wytrzeźwień.

Leczenie przymusowe współmałżonka alkoholika

Jeśli uzależniony małżonek dobrowolnie nie zgłosi się na leczenie wówczas sąd może zastosować środki przymusu w postaci przymusowego doprowadzenia przez Policję. Leczenie trwa maksymalnie 2 lata od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o skierowaniu na leczenie. Ponowne wysłanie osoby uzależnionej na leczenie nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od zakończenia dotychczasowego leczenia odwykowego.

Należy pamiętać, że rodzina uzależnionego małżonka nie może sama zainicjować postępowania przed sądem w przedmiocie skierowania go na leczenie. Robi to właściwa Komisja. Dlatego kwestia dowodów składanych przed gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest tak istotna. 

O sporządzenie stosownego zawiadomienia i przygotowanie postępowania dowodowego najlepiej zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii Mohylak doradzą, sporządzą niezbędne pisma i przeprowadzą przez całe postępowanie.

Spis treści

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc​