Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody, alimenty, podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi

Specjalizacje Kancelarii Prawnej Mohylak Adwokaci i Radcy Prawni s.c.

Gdynia i Wejherowo

Pojęcie prawa rodzinnego

Podstawowym źródłem prawa rodzinnego  jest Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Prawo rodzinne,  jest to wyodrębniona gałąź prawa, regulująca majątkowe i osobiste stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Mówiąc inaczej, reguluje wspólność majątkową ustawową między małżonkami, jej zmianę i ustanie, separację i ustanie małżeństwa. Jeśli chodzi o pokrewieństwo, to podstawą jego powstania są rodzice i dzieci. Wobec tego prawo rodzinne mówi o pochodzeniu dziecka, o władzy rodzicielskiej i o przysposobieniu, zwanym popularnie adopcją, reguluje sprawy alimentacyjne. Do domeny tego prawa należy też opieka i kuratela.

Prawo rodzinne charakteryzuje się kilkoma podstawowymi zasadami, do których należą: zasada równego traktowania małżonków; trwałości małżeństwa, co oznacza, że bardzo starannie należy badać przesłanki rozwiązania małżeństwa; dbania o dobro małoletnich dzieci, a więc wykonywanie władzy rodzicielskiej, tak jak ich dobro tego wymaga; równouprawnienie dzieci adoptowanych z dziećmi pochodzącymi z małżeństwa.

Prawo rodzinne i opiekuńcze. Kancelaria prawna Mohylak. Adwokaci i radcy prawni.

Prawo rodzinne w Polsce

W Polsce kwestie związane z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe. Źródłem prawa rodzinnego w ustawodawstwie polskim jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, stanowiący niejako uzupełnienie przepisów Kodeksu cywilnego.

Własną regulację praw rodzinnych zawiera również Traktat konstytucyjny UE, gdzie w rozdziale II zawarte zostało prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność kulturową, religijną i językową, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka, ochrona życia rodzinnego i zawodowego i tym samym prawa te zostały w sposób znaczący rozwinięte, także z punktu widzenia teorii praw człowieka.

Podstawowe pojęcia prawa rodzinnego

  • adopcja
  • władza rodzicielska
  • kuratela
  • obowiązek
  • alimentacyjny
  • opiekun
  • prawo małżeńskie

Źródła:

  1. http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo,hasla,337625,prawo-rodzinne.html
  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rodzinne

Prawo rodzinne. Jak możemy Państwu pomóc?

Adwokaci i radcy prawni naszej Kancelarii  świadczą kompleksową pomoc prawą w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomagamy w sprawach związanych z rozwodem i alimentami, władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktów oraz podziałem majątku. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem procesowym oraz wiedzą. Zapewniamy pełną poufność powierzonych spraw. Zapraszamy do naszych kancelarii w Gdyni i Wejherowie.

Zespół Kancelarii

Potrzebujesz pomocy w zakresie prawa cywilnego?

Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej pomocy adwokata i radcy prawnego!